​© 2021 por Juliana D Chohfi

lokah samastah sukhino bhavantu