​© 2019 por Juliana D Chohfi

lokah samastah sukhino bhavantu